Общи условия

Използването на сайта play.decathlon.bg е обвързано от следните Общи условия. Използвайки този уебсайт, за да регистрирате вашите данни, вие приемате условията, описани по-долу.

Регистриране на данни

Трябва да имате навършени поне 18 години, за да използвате play.decathlon.bg. Можете да използвате уебсайта само за регистриране на вашите собствени данни и данните на други лица, които са ви дали разрешение за това. Ако регистрирате лице под 18 години, трябва да получите разрешение от родителя или законния настойник на лицето, което регистрирате. Когато се регистрирате на play.decathlon.bg, ние искаме имената на всяко лице, дата на раждане, пол и всички други необходими данни. Когато въвеждате данни от името на други хора, трябва да получите разрешението им да предоставите тези данни на play.decathlon.bg, преди да ги въведете. Освен това трябва да се уверите, че тези лица са запознати и са прочели всички изявления за освобождаване от отговорност, предоставени на play.decathlon.bg и са дали съгласието си да ги приемете от тяхно име.

Създаване на акаунт в Декатлон

Като се регистрирате на play.decathlon.bg, вие също така създавате акаунт и в decathlon.bg и ще можете да влизате със същите данни. Този акаунт може да се използва за влизане във всички сайтове и партньори на Декатлон с едно кликване. Предпочитанията за маркетинг съобщения на decathlon.bg и на play.decathlon.bg са идентични. Ако решите да не получавате известия чрез play.decathlon.bg, но по-късно приемете да получавате известия чрез decathlon.bg (или обратно), ще приемем, че имаме вашето съгласие да ви изпращаме съобщения.

Получаване на имейли

За да се регистрирате на play.decathlon.bg, трябва да предоставите валиден имейл адрес, за да можем да ви изпратим потвърждение за вашата регистрация и за всички действия, които извършвате в платформата. Ако имате активиран филтър за спам във вашия имейл акаунт, моля да се уверите, че името на домейна ни @decathlon.com е зададено като валиден подател, за да не бъдат блокирани тези имейли. Предоставеният имейл адрес (и всички имейл адреси, въведени при регистрацията на други лица) се събират от името на организатора на събитието; данните могат да бъдат използвани за изпращане на допълнителна информация, маркетинг или промоционални материали.

Защита на данните

Личните данни и специфичната информация, които сте въвели, ще се използват както от play.decathlon.bg, така и от организаторите на събития за целите на обработката и публикуването на заявки и резултати.

Повече информация може да получите на Вашите лични данни