Общи условия

Използването на сайта play.decathlon.bg е обвързано от следните Общи условия. Използвайки този уебсайт, за да регистрирате Вашите данни, вие приемате условията, описани по-долу.

Регистриране на данни

Трябва да имате навършени поне 18 години, за да използвате play.decathlon.bg. Можете да използвате уебсайта само за регистриране на Вашите собствени данни и данните на други лица, които са Ви дали разрешение за това. Ако регистрирате лице под 18 години, трябва да получите разрешение от родителя или законния настойник на лицето, което регистрирате.

Когато се регистрирате на play.decathlon.bg, ние изискваме да получим имената на всяко лице, дата на раждане, пол и всички други необходими данни. Когато въвеждате данни от името на други хора, трябва да получите разрешението им да предоставите тези данни на play.decathlon.bg, преди да ги въведете. Освен това трябва да се уверите, че тези лица са запознати и са прочели всички изявления за освобождаване от отговорност и са дали съгласието си да ги приемете от тяхно име.

Създаване на акаунт в Декатлон

Когато се регистрирате на play.decathlon.bg, вие също така създавате акаунт и в decathlon.bg и ще можете да влизате със същите данни.

Този акаунт може да се използва за влизане във всички сайтове и партньори на Декатлон с едно кликване.

Предпочитанията за маркетинг съобщения на decathlon.bg и на play.decathlon.bg са идентични. Ако решите да не получавате известия чрез play.decathlon.bg, но по-късно приемете да получавате известия чрез decathlon.bg (или обратно), ще приемем, че имаме вашето съгласие да ви изпращаме съобщения.

Получаване на имейли

За да се регистрирате на play.decathlon.bg, трябва да предоставите валиден имейл адрес, за да можем да Ви изпратим потвърждение за Вашата регистрация и за всички действия, които извършвате в платформата. Ако имате активиран филтър за спам във Вашия имейл акаунт, моля да се уверите, че името на домейна ни @decathlon.com е зададено като валиден подател, за да не бъдат блокирани тези имейли.

Предоставеният имейл адрес (и всички имейл адреси, въведени при регистрацията на други лица) се събират от името на организатора на събитието; данните могат да бъдат използвани за изпращане на допълнителна информация, маркетинг или промоционални материали.

Защита на данните

Личните данни и специфичната информация, които сте въвели, ще се използват както от play.decathlon.bg, така и от организаторите на събития за целите на обработката и публикуването на заявки и резултати.

Освобождаване от отговорност на Декатлон България ЕООД

При резервация на спортен обект или регистрация за спортно събитие, организирано от Декатлон България ЕООД, Вие поемате изцяло риска и отговорността за собственото си здраве. Осъзнавате, че има риск и потенциална опасност за живота, от наранявания или имуществени щети.

Декларирате, че сте запознат с рисковете, които могат да бъдат причинени от уредите и съоръженията, терена, екипировката, личното Ви физическо състояние, метеорологични условия, дървета, автомобилен трафик, както и от действия на трети лица.

Декларирате, че сте физически здрав, че притежавате необходимите умения, за да участвате в събитията и че действията Ви не са противопоказни на лекарско предписание. Съгласни сте с освобождаването на Декатлон България ЕООД от отговорност във всички случаи на предявени към тях искове, като се ангажирате от свое име и от името на свои роднини, наследници, колеги и други лица.

Давате съгласието си да получите медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието и сте наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.

За участник под 18 г.

В случай че сте родител/настойник на лицето, което регистрирате за събитие или спортен обект, Вие носите юридическа отговорност за действията му и декларирате, че поемате потенциални рискове.

Фотография, клип, аудио и/или визуално произведение

Давате съгласието си да бъдете безвъзмездно заснет или записан с техническо средство с цел създаване на фотография, клип, аудио и/или визуално произведение, които служат за комуникационните нужди на Декатлон България ЕООД, на неговите партньори и/или свързани с него лица по смисъла на действащото законодателство.